خدمات

Sazeh sazan Projectپروژه های اجرا شده در زمینه خدمات مدیریت طرح :

 • انتقال آب شرب از شوشتر به اهواز
 • شبکه انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت بندر عباس – جناح
 • سد مخزنی شهر چای ارومیه و تاسیسات وابسته
 • سد مخزنی سلمان فارسی و شبکه آبیاری و زهکشی دشتهای پایاب
 • مدیریت طرح خط ششم سراسری گاز

پروژه های شرکت در زمینه تولید آب شیرین  :

 • تولید و توزیع آب شیرین شهر قم به ظرفیت ۶۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • تولید آب شیرین  بندرلنگه به ظرفیت ۸۸۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • تولید آب شیرین شهر خرمشهر به ظرفیت ۱۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • تولید آب شیرین شهر آبادان به ظرفیت ۱۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • تولید آب شیرین شهر فین به ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • بهره برداری تأسیسات تصفیه خانه شهرخرمشهر به ظرفیت ۷۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • بهره برداری تأسیسات تصفیه خانه شهرآبادان به ظرفیت ۵۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز